រូបថតរបស់ Team

យើង BR Solar គឺជាក្រុមហ៊ុនដែលខិតខំប្រឹងប្រែង ស្មោះត្រង់ ឧស្សាហ៍ព្យាយាម និងស្រលាញ់ការសិក្សា។

រូបភាពក្រុម

ដើម្បីផ្តល់ជូនអតិថិជននូវសេវាកម្មកាន់តែប្រសើរ និងប្រកបដោយវិជ្ជាជីវៈ ពួកយើងតែងតែរៀបចំការបណ្តុះបណ្តាលចំណេះដឹងអំពីផលិតផល។

(វគ្គបណ្តុះបណ្តាលចំណេះដឹងអំពីអំពូលភ្លើង LED Street Training Knowledge of Street Light Pole, Knowledge Training of All in One Solar Street Lights, Knowledge Training of Solar Power System)

ការបណ្តុះបណ្តាល - រូបភាព

យើងរៀបចំការកសាងក្រុម និងសកម្មភាពទេសចរណ៍។

ការបណ្តុះបណ្តាលបន្ថែម - រូបភាព

យើងក៏ចំណាយពេលថ្ងៃឈប់សម្រាកជាមួយគ្នា។

ខួបកំណើត - រូបភាព