ពិព័រណ៍

ពិព័រណ៍ឥណ្ឌាឆ្នាំ 2018 (1)
ពិព័រណ៍ឥណ្ឌាឆ្នាំ 2018 (2)
ពិព័រណ៍អន្តរជាតិសៀងហៃឆ្នាំ 2019 (1)
ពិព័រណ៍អន្តរជាតិសៀងហៃឆ្នាំ 2019 (2)
2023 Solartech ប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ី (1)
2023 Solartech ប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ី (2)
អេហ្ស៊ីប Fair-1
ពិព័រណ៍អេហ្ស៊ីប-២
ពិព័រណ៍ហ្គាណា (1)